Chefer leder inte som de tror – det visar unik forskning från KTH

Chefer tror att de coachar och ger återkoppling men i själva verket sysslar de flesta med att informera och instruera utifrån sitt eget tänk. Det visar forskning från KTH.

Sverige och säkert många andra länder med oss är fyllt av chefer och ledare som arbetar för en ökad effektivitet. I nedan beskriven forskningsstudie har chefer och ledare tillfrågats vad effektivitet handlar om och de beskriver då hur de försöker hinna med många saker på kort tid. När något inte blir bra måste de hinna med ännu fler saker på ännu kortare tid.

Strävar du också efter att vara effektiv på jobbet? Ofta är det förknippat med att hinna med många saker på kort tid, men vet du egentligen vilken effekt det arbete som du utför har? För om du försummar att ta hänsyn till det vet du inte om du får ut största möjliga effekt av din arbetsinsats eller om du sliter förgäves och tvärtom skapar mer jobb.

Att vara effektiv är att hinna med många saker på kort tid. Att vara effektfull är att få ut största möjliga effekt av den arbetsinsats man gör.

Detta är utgångspunkten för en omfattande forskningsstudie vid KTH i Stockholm, där industridoktorand Simon Elvnäs sedan år 2010 har studerat chefer för att se om de gör de saker som de tror att de gör och om det har avsedd effekt.

Simon Elvnäs och hans forskningsgrupp ägnar sig åt så kallad interaktiv forskning och har tillbringat uppemot 8000 timmar ute i fält per år och följt över 400 ledare i flera olika branscher och organisationer.

Deras metod är att filma chefer när de utövar ledarskap på plats i den faktiska verksamheten. Sedan kodar forskningsgruppen materialet utifrån beteendekategorier och olika beteenden för att få fram vad det är som cheferna egentligen gör, hur det uppfattas av och påverkar medarbetarna.

Resultat? Det visar sig att cheferna inte alls gör det som de ska (i bemärkelsen det som ger effekt), inte det som de vill göra och inte heller det som de tror att de gör.

”Vi strösslar med cirka 25 000 beteen­den per vecka utan att riktigt ha koll på vilka beteenden vi använder och hur det påverkar medarbetarna. Ledarskap sker oftast oplanerat, ostrukturerat, omedvetet, oregelbundet och inkonsekvent”. säger Simon Elvnäs.

De sju övergripande beteendekategorierna som ledare ägnar sig åt är:

  1. Ger återkoppling på det medarbetarna gjort.
  2. Samlar in information om någons arbetsprestation och utförande.
  3. Ger instruktioner kring det som ska göras.
  4. Berättar om egen prestation.
  5. Pratar generellt om arbetet, informerar, diskuterar och reflekterar.
  6. Pratar om saker som inte har med arbetet att göra.
  7. Är tyst och arbetar för sig själv.

I tidigare studier har det visat sig att det arbetsledande beteende som framför allt påverkar medarbetarnas prestation är återkoppling och att ge medarbetarna uppmärksamhet, utvärdera och följa upp deras arbete. Först efter att medarbetarna vet om deras handlingar har varit bra eller inte, och ser relationen mellan ansträngning och resultat, kan de med full kraft blicka framåt och utföra nya arbetsuppgifter.

Man vet också sedan tidigare att chefer generellt är dåliga på att skatta sina egna arbetsinsatser. Studier ända sedan 1920-talet visar på dålig överenstämmelse mel­lan vad cheferna tror att de gör och det de faktiskt gör.

Och det tycks inte ha förändrats. I Simon Elvnäs forskning uppskattade cheferna att de ägnade upp till 40 procent åt återkoppling medan filmerna som forskarna spelat in med dem visar att det i verkligheten inte var mer än 0–2 procent.

Det innebär alltså att det som medarbetarna säger sig vilja ha mest av – och det som cheferna själva säger och forskningen har kommit fram till är bra arbetsledning, det vill säga ett coachande förhållningssätt utifrån uppmärksamhet, uppföljning och utvärdering – är i själva verket det som man ser minst av på filmerna.

Även det omvända gäller: Det som ledarna ägnar mest tid åt är det som medarbetarna minst efterfrågar. Cirka 90 procent av de möten som filmades av ­forskarna ägnades åt att instruera, informera, diskutera, reflektera.

Forskningsprojektet, som inte är avslutat utan ska presenteras i sin helhet när Simon Elvnäs doktorerar under nästa år, undersöker även vad cheferna definierar som ledarskapsbe­teende.

Tre filmer har spelats in med en skåde­spelare, med olika sorters beteenden utifrån manus från riktiga arbetsledare som ledde möten med medarbetare. 134 chefer fick titta på filmerna och registrera varje gång de såg något som de upplevde var arbetsledande. Det som de identifierar som arbetsledande beteende var i första hand instruktioner och information – inte återkoppling.


Presentation av Simon Elvnäs

Simon Elvnäs är leg. Arbetsterapeut, magister i ergonomi och doktorand vid KTH. Sedan 2010 driver han ett uppmärksammat och spännande forskningsprojekt som studerar det faktiska beteendet hos ledare och chefer. Med en unik och interaktiv forskningsmetodik har Simon studerat ledare agerande i många olika typer av verksamheter. Ny och viktig kunskap har utvecklats som kan öka effekten av ledarskapet i linje med verksamhetens mål. I september i år kommer Simons bok ”Effektfull” (bokförlaget Volante).

Klicka här om du vill veta mer om Simon Elvnäs

Klicka här om du vill läsa ett utkast ur Simons kommande bok ”Effektfull”